6 Easy Ways to Market Your Business Over Summer

By Superfast Business Wales

The good weather (sometimes!), brighter days and longer evenings mean summer provides a great time for your business to take advantage of the positive mood and adventurous spirit that comes with the time of year.

Here are 6 ways to boost customer engagement and grow sales during the summer season.

Think About What you Want to Promote

Your focus should be on key items or services that people will be reaching for at this time of year. Think about what your customers will be doing, where they’ll be going and what they’ll be looking to purchase. Have you seen particular peaks on certain products in the previous years? This could help shape your strategy this year.

Plan Ahead and Prepare Your Content

Observe some of the big brands who capitalise on summer – what can you learn from them?

As soon as a heatwave is about to hit, B&Q are promoting their garden items, Homebase is talking about their range of BBQs and Tesco is emailing you about their offer on picnic food.

Be savvy and prepare some marketing (such as email and social) that you’re ready to hit send on as soon as there’s a period of great weather or a particular event. Don’t wait for the time to come around – as with the weather in the UK it’s likely to have passed by the time you’ve got it sorted!

Engage on Social Media

Summer offers a great time for visuals and social engagement!

You could get some really great images of your products or services in use, particularly from your customers. Think sunny beaches, beer gardens, holidays with family and friends and all the great photos that come along with these!

Encourage customers to use a specific hashtag when posting online so you can share their photos, videos or reviews – it’s a fantastic time to spread online ‘word of mouth’ and customer testimonials.

Run a Summer Themed Competition

An easy way to get your customers involved with sharing great visuals online about your brand is to run a competition. All you need is a prize and a competition hashtag!

Get customers to take a picture of them using an item, for example, and all they need to do to enter is tag your business and use the hashtag. You’ll get loads of great content to drive more business through summer and more people will be talking about your business too!

Align Your Marketing With Key Events in Your Area

This is a great opportunity for local business. During the summer there’s plenty of food and drink festivals, events for the family and music events happening. How can you get involved?

Even if you’re not trading at the event, you can make the most of the increased amount of people in the area and encourage potential customers to stop by your shop or café before the event, or promote the benefits of staying in your B&B or hotel.

Is Summer Already Your Busy Time?

If summer is peak time for your business, could you benefit from automating processes or managing some aspects online to save you time, money and stress?

If you’d like to grow but you’re struggling to juggle all the parts then perhaps you could use a CRM system to better target your customers or social media scheduling tools to free up time, for example.

We’ve already helped over 3000 businesses across Wales to better manage their processes and take steps to grow – how can we help you? Register your business now.

To find out more search online: Superfast Business Wales.


6 ffordd hawdd i farchnata eich busnes dros yr haf

Gan Cyflymu Cymru i Fusnesau

Dyma 6 ffordd i hybu ymgysylltiad cwsmeriaid a chynyddu gwerthiannau yn ystod tymor yr haf.

Ystyriwch Beth Rydych Chi Eisiau Ei Hyrwyddo

Dylech ganolbwyntio ar eitemau neu wasanaethau allweddol y bydd pobl eu heisiau yr amser hwn o’r flwyddyn. Ystyriwch beth fydd eich cwsmeriaid yn ei wneud, ble fyddan nhw’n mynd a beth fyddan nhw eisiau ei brynu. Ydych chi wedi gweld uchafbwyntiau penodol o ran rhai cynhyrchion yn ystod y blynyddoedd blaenorol? Gallai hyn helpu i lunio eich strategaeth eleni.

Cynlluniwch Ymlaen Llaw A Pharatowch Eich Cynnwys

Arsylwch rai o’r brandiau mawr sy’n cyfalafu ar yr haf – beth allwch chi ei ddysgu ganddynt?

Cyn gynted ag y bydd ton wres ar fin cyrraedd, mae B&Q yn hyrwyddo eu heitemau gardd, mae Homebase yn sôn am eu dewis o farbeciws, ac mae Tesco yn anfon negeseuon e-bost atoch ynghylch eu cynigion ar fwyd picnic.

Defnyddiwch synnwyr cyffredin a pharatowch ychydig o ddeunydd marchnata (fel neges e-bost a neges ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol) y byddwch chi’n barod i’w hanfon cyn gynted ag y bydd cyfnod o dywydd gwych neu ddigwyddiad penodol. Peidiwch ag aros iddo gyrraedd – fel y tywydd yn y DU, mae’n debygol y bydd wedi pasio heibio erbyn i chi roi trefn ar bethau!

Ymgysylltu Ar Y Cyfryngau Cymdeithasol

Mae’r haf yn cynnig cyfnod gwych ar gyfer deunydd gweledol ac ymgysylltu cymdeithasol!

Gallech chi ddefnyddio delweddau gwych o’ch cynhyrchion neu wasanaethau ar waith, yn enwedig oddi wrth eich cwsmeriaid. Ystyriwch draethau heulog, gerddi cwrw, gwyliau gyda theulu a ffrindiau, a’r holl luniau gwych a ddaw yn sgil y rhain!

Gallwch annog cwsmeriaid i ddefnyddio hashnod penodol wrth bostio ar-lein, er mwyn i chi allu rhannu eu lluniau, fideos neu adolygiadau – mae’n gyfnod gwych i ledaenu’r gair ar-lein, a thystebau cwsmeriaid.

Gallech Gynnal Cystadleuaeth â Thema’r Haf

Ffordd hawdd i gael eich cwsmeriaid i gymryd rhan mewn rhannu deunyddiau gweladwy gwych am eich brand ar-lein yw cynnal cystadleuaeth. Y cyfan sydd angen arnoch yw gwobr a hashnod ar gyfer y gystadleuaeth!

Gallech ofyn i gwsmeriaid i dynnu llun o’u hunain yn defnyddio eitem, er enghraifft, a’r cyfan fydd angen iddyn nhw ei wneud i roi cynnig ar y gystadleuaeth yw tagio eich busnes a defnyddio’r hashnod. Cewch lawer o gynnwys gwych i hybu mwy o fusnes trwy’r haf a bydd mwy o bobl yn siarad am eich busnes hefyd!

Aliniwch Eich Marchnata â Digwyddiadau Allweddol Yn Eich Ardal

Mae hwn yn gyfle gwych i fusnesau lleol. Yn ystod yr haf, cynhelir digon o wyliau bwyd a diod, digwyddiadau ar gyfer y teulu, a digwyddiadau cerdd. Sut allwch chi gymryd rhan?

Hyd yn oed os nad ydych chi’n masnachu mewn digwyddiad, gallwch wneud y mwyaf o’r cynnydd mewn pobl yn yr ardal ac annog cwsmeriaid posibl i alw heibio eich siop neu gaffi cyn y digwyddiad, neu hyrwyddo buddion aros yn eich gwely a brecwast neu westy.

A Yw’r Haf Eisoes Yn Gyfnod Prysur I Chi?

Os yw’r haf yn uchafbwynt ar gyfer eich busnes, allech chi elwa ar brosesau awtomeiddio neu reoli rhai agweddau ar-lein i arbed amser, arian a straen?

Os hoffech chi dyfu ond eich bod chi’n ei chael hi’n anodd jyglo popeth, yna efallai y gallech chi ddefnyddio system CRM i dargedu eich cwsmeriaid yn well neu offer amserlennu’r cyfryngau cymdeithasol i ryddhau ychydig o amser, er enghraifft.

Rydym ni eisoes wedi helpu dros 3,000 o fusnesau ledled Cymru i reoli eu prosesau’n well a chymryd camau i dyfu – sut allwn ni eich helpu chi? Cofrestrwch eich busnes nawr.

Am ragor o wybodaeth, chwiliwch ar-lein am: Cyflymu Cymru i Fusnesau.